Skip to content

Webshop, workshops & demonstraties Dogfrisbee. De grootste importeur in Europa van Hero Disc, Wham-O en Hyperflite.

Reglementen cursus

 

Bepalingen

 1. Door inschrijving verplicht men zich tot betaling van de kosten van de cursus(sen).
 2. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier op de site.
 3. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.
 4. Plaatsing voor enige cursus vindt plaats naar volgorde van aanmelding.
 5. Alle cursussen worden georganiseerd onder voorbehoud van voldoende deelname. Fly ‘em High is niet verantwoordelijk voor het annuleren van een cursus wegens onvoldoende deelname. Bij annulering worden reeds betaalde gelden onmiddellijk gerestitueerd.
 6. De cursusprijzen kunnen jaarlijks wijzigen.
 7. Betaling kan enkel en alleen geschieden door contante betaling tijdens de eerste les.
 8. Indien hieraan geen gevolg gegeven wordt, is Fly ‘em High gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de toegang tot het veld te ontzeggen.
 9. Betaald wordt in principe de gehele cursus, waarvoor de cursist zich heeft opgegeven.
  • Uitzonderingen:
  • Bijzondere gevallen: bij bijzondere gevallen (te bepalen door Fly ‘em High) beslist de instructeur over verrekening.
   Indien misbruik wordt gemaakt van de uitzonderingsregel heeft dat uitsluitsel van de lessen tot gevolg. De nog niet-genoten lessen van de cursus zijn dan onverkort verschuldigd.
  • Restitutie van cursusgeld bij voortijdig beeindigen van de cursus door cursist wordt alleen gedaan in uitzonderlijke gevallen. (ernstige ziekte (hond / baas) waarbij er vanuit mag gegaan dat men op een later tijdstip ook niet meer verder kan. Anders worden lessen “bevroren” en later voortgezet wanneer mogelijk. 
  • Als de Cursist een of meer trainingen annuleert en niet inhaalt in het blok is dit voor rekening van de cursist.
 10. Ingeval van voortzetting van de cursus, dan wel een vervolgcursus, verplicht de cursist zich wederom voor de gehele cursus, een en ander op basis van bovenbedoelde bepalingen.
 11. De cursist moet W.A.-verzekerd zijn voor zijn/haar hond.
 12. Personen jonger dan 18 jaar worden enkel in overleg met het Fly ‘em High toegelaten.
 13. Personen jonger dan 18 jaar hebben de handtekening van de ouders c.q. voogd nodig voor de rechtsgeldigheid van de gesloten overeenkomst.
 14. Fly ‘em High is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook.

 

Veldregels

 1. Iedereen die van het trainingsveld gebruikt maakt, doet dit op eigen risico.
 2. De hond heeft de benodigde inentingen gehad. De hond wordt niet op het veld toegelaten, indien deze in omstandigheden verkeert waardoor gevaar voor besmetting te vrezen valt.
 3. Loopse teven worden op het veld toegelaten, dan wel aan het einde van de les.
 4. Voor de veiligheid van de hond wordt men met de volgende halsbanden niet op het veld toegelaten:
  • prikkelband
  • stroomband.
  • Het is mogelijk dat hier niet-genoemde halsbanden eveneens niet worden toegestaan.
 5. Men zal het niet kunnen volgen van de les vooraf aan Fly ‘em High meedelen.
 6. Gedurende de lessen moeten de honden worden vastgebonden aan de daarvoor bestemde paaltjes, dan wel aan een wokkel als zij niet met hun handler aan het werk zijn. (bijvoorbeeld: tijdens het ingooien van het frisbeeen)
 7. Gedurende de lessen is de hond altijd aangelijnd; alleen op last van de instructeur/trice mag de hond los.
 8. Iedere hond die een bedreiging vormt voor de gezondheid of welzijn van iedere andere hond of persoon mag uitgesloten worden van iedere activiteit.
 9. Het mag honden niet toegestaan worden om het veld te bevuilen. Ideaal zou zijn als de hond nooit het veld zou bevuilen, echter, doet de hond zijn behoefte op het veld of op welk toestel dan ook, dan is het aan de handler om dit onmiddellijk op te ruimen. Gebeurt dit niet, dan kan hij van het veld gestuurd worden.
 10. Honden moeten niet agressief zijn naar andere honden toe. De instructeur/trice bepaalt of een hond agressief is tijdens de les. Een hond die agressief is, kan van het veld gestuurd worden. Herhaaldelijke incidenten van niet uitgesloten agressiviteit kan resulteren in het eenzijdig opzeggen van de cursus door Fly ‘em High zonder teruggave van het cursusgeld.
 11. Het is niet toegestaan tijdens de lessen te roken.
 12. Als enig cursist het veld, materiaal, het clubgebouw of andere eigendommen van de eigenaar van het veld opzettelijk beschadigt, wordt men van het veld gestuurd en zal de cursus eenzijdig door Fly ‘em High worden opgezegd zonder teruggave van het verschuldigde cursusgeld en zal men aansprakelijk gehouden worden voor alle schade, die hieruit voortvloeit.